Project Description

PEDAGOGIKA

Celem zarówno współpracy z pedagogiem jak i terapii pedagogicznej jest wspieranie dziecka z trudnościami i deficytami rozwojowymi we wszechstronnym rozwoju w zakresie wszystkich jego obszarów – rozwoju emocjonalnego, umysłowego, społecznego, fizycznego.
W ramach wsparcia pedagogicznego podejmujemy oddziaływania mające na celu stymulowanie i usprawnianie funkcji psychomotorycznych, wyrównywanie braków w wiadomościach i umiejętnościach szkolnych, eliminowanie niepowodzeń szkolnych i w konsekwencji wzmacnianie samooceny i poczucia własnej wartości u dziecka.

Terapią pedagogiczną obejmujemy przede wszystkim:

  • dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (dysleksja, dysgrafią, dysortografią)

  • dzieci z zaburzoną koordynacją wzrokowo-słuchowo-ruchową

  • dzieci o obniżonej sprawności manualnej

  • dzieci z trudnościami w uczeniu się (czytania, pisania, ortografii, matematyki, języków obcych)

  • dzieci z niską samooceną, nieśmiałych

  • dzieci o zaburzonym słuchu fonematycznym

  • dzieci z ogólnymi problemami w nauce

  • dzieci z problemami z koncentracją uwagi

  • dzieci z niepełnosprawnością intelektualną (w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym i głębokim)

Metody pracy z dzieckiem dobieramy w zależności od jego problemów, biorąc pod uwagę wiek dziecka, poziom rozwoju psychoruchowego i stopień niepełnosprawności.

Brak osiągnięć w nauce i częste niepowodzenia zazwyczaj wiążą się z trudnościami w czytaniu, pisaniu, liczeniu i innych czynnościach szkolnych. Z kolei trudnościom szkolnym często towarzyszą także trudności wychowawcze, zaburzenia aktywności, zaburzenia emocjonalne, a często również zaburzenia relacji społecznych.

Terapię pedagogiczną prowadzi się w formie indywidualnej lub grupowej, by spowodować określone, pozytywne zmiany w zakresie sfery poznawczej i emocjonalno – motywacyjnej oraz wiedzy i umiejętnościach dziecka.

Terapia pedagogiczna stwarza dzieciom z zakłóceniami rozwojowymi możliwości wszechstronnego rozwoju, a ich rodzicom konsultacje i porady związane z rozwiązywaniem problemów wychowawczych.

GODZINY OTWARCIA

Poniedziałek – Piątek  12:00 – 20:00

KONTAKT TELEFONICZNY

  725 555 425

531 487 061

GDZIE NAS MOŻESZ ZNALEŹĆ

Ulica Lecha i Marii Kaczyńskich 14, 97-400 Bełchatów